Andy Canfield
Information Management Systems
andycanfield@yandex.com

ประเทศ ไทย รวม เลือด เนื้อ ชาติ เชื้อ ไทย
เป็น ประชา รัฐ   ไผท ของ ไทย ทุก ส่วน
อยู่ ดำรง คง ไว้ ได้ ทั้ง มวล
ด้วย ไทย ล้วน หมาย   รัก สามัคคี
ไทย นี้ รัก สงบ   แต่ ถึง รบ ไม่ ขลาด
เอกราช จะ ไม่ ให้ ใคร ข่ม ขี่
สละ เลือด ทุก หยาด เป็น ชาติ พลี
เถลิง ประเทศ ชาติ ไทย ทวี มีชัย   ชโย

Audio